ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

కాళోజీ రచనలు Kaloji Rachanalu

కాళోజీ రచనలు

 Kaloji Rachanalu

Kaloji Narayan Rao


తెలంగాణ తొలిపొద్దు కాళోజీ.
 ‘అన్యాయాన్నెదిరిస్తే నా గొడవకు సంతృప్తి
అన్యాయం అంతరిస్తే నా గొడవకు ముక్తిప్రాప్తి
 అన్యాయాన్నెదిరించిన వాడే నాకారాధ్యుడు’

- అని సగర్వంగా ప్రకటించి ఉద్యమమే ఊపిరిగా జీవించిన ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు.


           తెలుగు బిడ్డవురోరి తెలుగు మాట్లాడుటకు-
                             సంకోచ పడియెదవు సంగతేమిటిరా?
           అన్యభాషలు నేర్చి ఆంధ్రంబు రాదంచు-
                            సకిలించు ఆంధ్రుడా! చావవేటికిరా

అని మనలను ఏనాడో హెచ్చరించిన సిసలైన తెలుగోడు కాళోజీ.ఆయన రచనలన్నీ దొరికితే (ఇంటర్ నెట్ లో) బాగానే ఉండు. కానీ లాభం లేదు. దొరుకవు. ఏవో ఒకటి రెండు పుస్తకాలు దొరుకుతున్నయి. ఈ-తెలంగాణ వాళ్ళు అందిస్తున్నరు. మీకు వీటి రుచి తెలుపాల్నని అందిస్తున్న.

ఈ పుస్తకాలు దించుకోను లంకెలు .........


         కాళోజీ

1 comments:

Unknown said...

This links are doesn't work keep mind it please

అనుసరించువారు