ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

కౌముదీ శరదాగమనము Kaumudi Sharad Agamanamu

కౌముదీ శరదాగమనము
                Kaumudi Sharad Agamanamu
        
           శ్రీ అప్పల్ల జోగన్న శాస్త్రి గారు Shri Appanna Joganna Shastri


సుప్రసిద్ధ వైయ్యాకరణఖసూచి శ్రీ అప్పల్ల జోగన్న శాస్త్రి గారు తెలుగువారిని అనుగ్రహించదలచి, సంస్కృతంలో భట్టోజీ దీక్షితులవారు రచించిన వైయ్యాకరణ సిద్ధాంత కౌముదీ గ్రంథానికి తెలుగులో వ్యాఖ్యానంతో (సమాస ప్రకరణం వరకు) అందించారు. ఆ అద్భుత గ్రంథాన్ని తెలుగువారికి అందించగలిగి తెలుగు పరిశోధన గర్విస్తుంది.


 Download ........


0 comments:

అనుసరించువారు