ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం ( మందరము) Mandaramu Vavikolanu Subba Rao

వావికొలను సుబ్బారావుగారు రచించిన మందరము తెలుగువారికి నిజంగా రామాయణ విషయ విశేష మందారమే. దీనికి వారు శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం అనే పేరు పెట్టినా మందరము గానే ప్రసిద్ధమిది. శ్రీ భక్తి సంజీవని వారు అందించే ప్రయత్నం చేసారు. సాయి రియల్ ఆటిట్యూడ్ వారు కూడా ఆ ప్రయత్నమే చేసారు. ఇప్పటికీ ఇంకా మనం దిగుమతి చేసుకోకుంటే ఎలా? చదువకుంటే ఎలా?


శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం ( మందరము)

  1. బాలకాండ                           లంకె 1         లంకె 2
  2. అయోధ్యాకాండ                 లంకె 1         లంకె 2
  3. అరణ్యకాండ                      లంకె 1         లంకె 2
  4. కిష్కింధ కాండ                  లంకె 1         లంకె 2
  5. సుందర కాండ                   లంకె 1         లంకె 2
  6. యుద్ధకాండ                       లంకె 1         లంకె 2
  7. ఉత్తర కాండ                       లంకె 1         లంకె 2

రెండవ లంకెలు సాయి రియల్ ఆటిట్యూడ్ వారివి. అందుబాటులో ఉన్న లంకెలు అందించాము. మిగిలినవాటిని వారు అందించగానే అందిస్తాం.


14 comments:

అనుసరించువారు