మమ్మల్ని మీరిలా చేరుకోవచ్చు....

మీకు ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురితమయ్యే టపాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే -

1) టెలిగ్రామ్ ఛానల్ చిరునామా:- t.me/teluguthesis
2) ఫేస్ బుక్ పేజ్ చిరునామా :- fb.com/teluguparishodhana
3) ట్విట్టర్ చిరునామా: twitter.com/teluguthesis
4) Whatsapp group: https://bit.ly/TeluguThesis

లేదా ఈ కింద డబ్బాలో మీ ఈ మెయిల్ అడ్రస్ రాయడంవల్ల

ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

రామాయణ సంబంధ 112 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

*రామాయణ సంబంధ 112 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో*
------------------------------------------------
112 పుస్తకాలు ఒకేచోట   https://www.freegurukul.org/blog/ramayanam-pdf

               (OR)
 
సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణం(వచన) https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-1

వాల్మీకి సంపూర్ణ రామాయణం(పద్య+తాత్పర్యం) https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-2

వాల్మీకి రామాయణం-బాల,అయోధ్య,సుందర,ఉత్తర కాండ-అంతరార్ధం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-3

చిత్ర రూపంలో సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-4

రామ కథాసుధ-1,2 భాగాలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-5

రామచరిత మానసము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-6

సుందర కాండ-పారాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-7

సంపూర్ణ ఆంధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-8

రామచరిత మానస్-తులసీ రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-9

రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-10

తులసీ రామాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-11

యోగ వాసిష్ఠ సారము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-12

యోగ వాశిష్ఠ సంగ్రహము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-13

రామాయణ రహస్య రత్నావళి https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-14

రామాయణంలోని కొన్ని ఆదర్శ పాత్రలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-15

బాలల బొమ్మల సంపూర్ణ రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-16

రామాయణం పాత్రల ఆదర్శం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-17

రామాయణంలో విశిష్ట పాత్రలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-18

బాలానంద బొమ్మల రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-19

వాల్మీకి రామాయణం-సంబంధాలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-20

రామాయణ పరమార్ధం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-21

శ్రీ రామాయణ రహస్యం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-22

రామాయణ తరంగిణి-1 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-23

రామాయణ తరంగిణి-2 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-24

శ్రీరామాయణ కథా సుధ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-25

వాల్మీకి రామాయణము-బాల కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-26

వాల్మీకి రామాయణము-అయోధ్య కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-27

చిత్రరూపంలో రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-28

వాల్మీకి రామాయణము-ఉత్తర కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-29

వాల్మీకి రామాయణము-అయోధ్య కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-30

వాల్మీకి రామాయణము-అరణ్య కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-31

వాల్మీకి రామాయణము-కిష్కింద కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-32

వాల్మీకి రామాయణము-యుద్ధ కాండ-2 వ భాగము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-33

వాల్మీకి రామాయణము-ఉత్తర కాండ-2 వ భాగము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-34

శత శ్లోకి వాల్మీకి రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-35

జాతి జీవనంపై  రామాయణ ప్రభావం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-36

రామాయణమంటే https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-37

రామాయణ సారస్వత దర్శనము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-38

అంతరార్ధ రామాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-39

రామాయణ విశేషాలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-40

శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణోపన్యాసములు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-41

శ్రీరామ కథామృతము - సమగ్ర సమీక్ష https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-42

శ్రీరామ కథామృతము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-43

జీవన చిత్రాలు-రామయణ పాత్రలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-44

రామాయణ పాత్రలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-45

లక్ష్మణుడు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-46

లక్ష్మణుడు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-47

భరతుడు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-48

కళ్యాణ రాముడు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-49

కాళిదాసు రామకథ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-50

బాలానంద కుశలవుల కథ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-51

రావణ రాజ్యము-రామ రాజ్యము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-52

రామాయణోపన్యాస మంజరి https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-53

వాల్మీకి వచన రామాయణము-బాల కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-54

వాల్మీకి రామాయణోపన్యాసములు-బాల కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-55

వాల్మీకి రామాయణము-బాల కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-56

వాల్మీకి రామాయణము-అయోధ్య కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-57

వాల్మీకి రామాయణము-అయోధ్య కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-58

అయోధ్యకాండ లోని ఆణిముత్యాలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-59

శ్రీమద్రామాయణము-అరణ్య కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-60

వాల్మీకి రామాయణం-అరణ్య కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-61

వాల్మీకి వచన రామాయణము-కిష్కింద కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-62

సుగ్రీవ పట్టాభిషేకము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-63

ఉపన్యాస రామాయణము-చిత్రకూట సమావేశము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-64

సుందరకాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-65

సుందరకాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-66

వాల్మీకి వచన రామాయణము-సుందర కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-67

వాల్మీకి వచన రామాయణము-సుందర కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-68

సుందర కాండకథ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-69

రామాయణాంతర్గత సుందరకాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-70

సుందరకాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-71

సుందరకాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-72

సుందరకాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-73

సుందర సందేశము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-74

సుందరకాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-75

రామాయణము-యుద్ధ కాండ-2 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-76

రామాయణము-యుద్ధ కాండ-3 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-77

వాల్మీకి రామాయణము-యుద్ధ కాండ-1 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-78

రామాయణ సుధ-ఉత్తర కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-79

వాల్మీకి వచన రామాయణము-ఉత్తర కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-80

ఉత్తర రామాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-81

ఉత్తర రామాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-82

ఉత్తర రామాయణ కథలు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-83

రామాయణ తరంగిణి-6 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-84

రామాయణ తరంగిణి-7 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-85

రామాయణ రత్నాకరము-1,2,3 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-86

పాదుకా పట్టాభిషేకం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-87

రామాయణ కల్పవృక్షం తెలుగుదనం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-88

రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-89

రామ కథా రస వాహిని https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-90

సీతాదేవి వనవాసం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-91

వాల్మీకీ రామాయణం శాపములు-వరములు https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-92

శ్రీరామ పధము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-93

శ్రీరామనవమి https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-94

రామచరిత మానసము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-95

రామచరిత మానసము -సుందరకాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-96

తులసీ రామాయణము-యుద్ధ కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-97

శ్రీరామ పట్టాభిషేకము -శ్రీరామచరిత మానసము-ఉత్తరకాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-98

వాల్మీకీయ జ్ఞాన వాసిష్ఠము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-99

ఆంధ్ర వాసిష్ఠ రామాయణము-1 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-100

ఆంధ్ర వాసిష్ఠ రామాయణము-3 https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-101

యోగ వాసిష్ఠము-ఉత్తరార్ధము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-102

జటాయువు ధర్మబోధ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-103

108 నామాల్లో సంపూర్ణ రామాయణం https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-104

వాల్మీకి సంపూర్ణ రామయణ కథామృతము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-105

వాల్మీకి రామాయణము-బాల కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-106

వాల్మీకి రామాయణము-అరణ్య కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-107

వాల్మీకి రామాయణము-కిష్కింద కాండ https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-108

కిష్కింద కాండము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-109

ఆధ్యాత్మ రామాయణము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-110

శ్రీరాముని చరిత్రము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-111

సీతారామాంజనేయ సంవాదము https://www.freegurukul.org/z/Ramayanam-112

రామాయణం పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul  and  iOS App: Gurukul Education
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

6 వ్యాఖ్యలు:

Unknown said...

sir how to download above books

Unknown said...

How to download this books

Kvlnsarma said...

Pl share if any one having srimadramayana rahasyalu ..by sri appayya dhukshitulu

Unknown said...

please upload Visva natha satya narayana gari Ramayana Kaplpavruksham

వె said...

Many thanks Sir.

Srinivasarav said...

Sir please upload karma vipaka samhitha telugu book olz

Post a Comment

అనుసరించువారు