ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

ఆంధ్రానంద రామాయణం Andhra Ananda Ramayanam

గుండు లక్ష్మణ శాస్త్రి గారిచే వ్రాయబడిన ఈ ఆనంద రామాయణము తెలుగు వారికి మరుగున పడినట్లైనది.ఇదొక అపురూప కావ్యం. సంస్కృతంలోని ఆనందరామాయణానికి ఇది అనువాదమో కాదో తెలీదు. కానీ, రసనిర్భరము. చదివి ఆనందించండి.


దిగుమతి కొరకు ..........

     ఆంధ్రానంద రామాయణం Andhra Ananda Ramayanam


2 comments:

అనుసరించువారు