ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

వైదిక గ్రంథాలు Vedik Books


వైదిక గ్రంథాలు తెలుగు లిపి లో లభించడం చాలా అరుదు. అటువంటి అపురూపమైన సాహిత్యం ఆసక్తి కలిగినవారి ఉపయోగార్థం తెలుగు పరిశోధన అందేట్టుగా చేస్తుంది. వీటిని అందించిన బ్రహ్మశ్రీ వి. రామలింగేశ్వర సుబ్రహ్మణ్య శర్మగారికి నమోవాకములు.  1. కృష్ణ యజుర్వేద సంహిత 
  2. కృష్ణ యజుర్వేద సంహితా పదపాఠః
  3. కృష్ణయజుర్వేద బ్రాహ్మణభాగః
  4. కృష్ణయజుర్వేద ఆరణ్యకమ్
  5. కృష్ణ యజుర్వేద హవన పద్ధతి
  6. యజ్ఞోపవీతధారణవిధి


1 comments:

అనుసరించువారు