ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu

సారస్వతవ్యాసములు 
Sarasvata vyasamulu


గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి వారు మహత్తరమైన గ్రంథాలు ప్రచురించారు. అందులో భాగంగా సారస్వతవ్యాసములు అనే వ్యాససంపుటులను పర్చురించారు. ప్రస్తుతం ఇవి మార్కెట్టులో లభించడం లేదు. అంతర్జాలంలో లభిస్తున్నవాటిని అన్నింటిని 
(ప్రస్తుతం ఐదుభాగాలు)  వీలైనంతవరకు సేకరించి మీ చేతికి అందిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నది తెలుగుపరిశోధన.

 అన్నట్టు ఈ వ్యాసపరంపరను తప్పకుండా దిగుమతి చేసుకుని, ఒకసారి చదివి చూడండి. మీకే అర్థమౌతుంది ఎంత ఉపయోగకరమైన అంశాలున్నాయో!

  1. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  2. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  3. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  4. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  5. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu

0 comments:

అనుసరించువారు