ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu

శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu
Rao Venkata Kumara Maheepati SuryaRao
ఇంతవరకు  దాదాపు పదిహేను నిఘంటువులను తెలుగుపరిశోధన అందించింది. ఇక ఇప్పుడు శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు.
తెలుగులో వెలువడిన నిఘంటువుల్లో పెద్దది ... ఈ నిఘంటువు. ప్రతి పదానికి వివిధ గ్రంథాల ప్రమాణాలతో అర్థ నిరూపణ చేసారు. ఇది సమగ్రం అని మనం చెప్పలేకున్నా ఎంతో పెద్దది. దీనికి పూరకంగా కావచ్చు శ్రీహరి నిఘంటువు వెలువడింది. ఏమయితేనేం ఈ నిఘంటువును అందించడం ద్వారా తెలుగుపరిశోధన కొంత జాతి ఋణం తీర్చుకుంటున్నది. ఇందులో మొదటి,మూడవ భాగం మాకు దొరకలేదు. అవి దొరికినప్పుడు మళ్ళీ అందిస్తాము.


వరుసగా ఇక్కడ కింద ఆయా భాగలను ఇస్తున్నాము. పుస్తకంపేరుపై నొక్కగానే దిగుమతి పుటకు తీసుకువెళుతుంది.
ఈ టపాను మీ సాంఘిక సంపర్క జాలంలో తప్పక పేర్కొనండి

  1. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu  I Part
  2. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu II Part
  3. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu  III part
  4. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu  IV part
  5. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu   V Part
  6. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu   VI Part
  7. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu    VII Part
  8. శ్రీ సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు Shree Surya Raya Andhra Nighantuvu    VIII Part

    ఇంకేం, ఈ పుస్తకాన్ని దిగుమతి చేసుకోండి. మీ మొబైల్ ఫోన్ లో, మీ ట్యాబ్లెట్ పి.సి.లో ....వేసుకోండి. అంత పెద్ద నిఘంటువును మీ వెంటే ఉంటుందెప్పుడూ....

Please Read:-

            Rao Venkata Kumara Maheepati SuryaRao


21 comments:

అనుసరించువారు