ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

అడవి బాపిరాజు రచనలు Adavi Bapiraju writings

మీ కోసం ప్రస్తుతం అంతర్జాలంలో లభిస్తున్న అడవి బాపిరాజు రచనలని ఒక్క చోట అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీకు అందుబాటులో ఇంకేవైనా ఉంటే అందిస్తే పదిమందితో పంచుకుందాం.  1. అంశుమతి
  2. బోగీర లోయ
  3. నా పడమటి ప్రయాణం
  4. గోన గన్నారెడ్డి
  5. జాజిమల్లి
  6. నారాయణ రావు
  7. శశికళ (పాటల సంపుటి)
  8. తరంగిణి (కథా సంపుటి)
  9. తుపాను

వీటన్నిటినీ ఇక్కడ పొడవచ్చు.

10 comments:

lakshmana murty said...

నమస్సులు. అడవి బాపిరాజు గారి సేకరణ అయిన ఒక పాట...కొండొండోరి సెరువుల కింద ..తత్వం...దీని అర్ధం తెలుపగలరు.

Unknown said...

I am also trying to get the philosophical essence in that. Could not get.

sarma said...

Song lyric available, meaning not known

Unknown said...

I am also trying can u pls let me know if find....my circle is limited and engg back ground so no hope I can get

sarma said...

ఈ కింద లింక్ లో మీకు కావలసిన పాట వీడియో చూడగలరు,వినగలరు.

https://kasthephali.blogspot.com/2019/09/blog-post_35.html
రామక పాండురంగ శర్మగారి బ్లాగును ఇలా వాడుకున్నందుకు మన్నించ వేడుతాను.

Unknown said...

Very nice song
Pls send me songs & audios books pdf pls

భారతి said...

http://smarana-bharathi.blogspot.com/2019/09/blog-post.html?m=1

Unknown said...

1. కొండొండోరి సెరువుల కాడా సే సిరి ముగ్గురు ఎగసాయం యొకడికి (త్రి మూర్తులు 1. బ్రహ్మ, 2. విష్ణువు, 3. మహేశ్వరుడు.) కాడి లేదు రెండు దూడాలే దు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలలో (కొండొండోరి సెరువుల) త్రిమూర్తులు సృష్టి వ్యవసాయం మొదలుపెట్టారు. వ్యవసాయానికి కాడి, దూడా ఉండాలి కదా ! కాని వీరి వ్యవసాయానికి అవిలేవు. (మిగతా చరణాలన్నింటిలోను ఇదేరీతిగా స మన్వ యించుకోవాలి) 2. కాడిదూడా లేనెగసాయం పండెను మూడు పంటాలొకటి (1. సత్త్వము, 2. రజస్సు, 3. తమస్సు) వడ్లు లేవు రెండు గడ్డీ లేదు పంటలకి వడ్లు , గడ్డీ ఉండాలి కదా ! కాని 1. సత్త్వము, 2. రజస్సు, 3. తమస్సు అను పంటలకు వడ్లు , గడ్డీ లేవు. 3. వడ్లు గడ్డీ లేని పంటా ఇశాఖపట్నం సంతలో పెడితే( విశాఖ= ఔన్నత్యపు శాఖలు లేని సంసారం) వట్టి సం తేకానీ సంతలో జనం లేరు ( సత్వ రజస్తమోగుణాల పంటను శాఖలు లేని సంసారంలో పెట్టారు. జనం వాటిలో మునిగిపోయారు. ప్రపంచం ఉన్నది కాని ప్రపంచంలో సంసారపు ఊర్ధ్వమూలాన్ని ఆలోచించటానికి ఎవరూ లేరని భావం ) 4. జనంలేని సంతలోకి వచ్చిరి ముగ్గురు షరాబు లొకరికి( షరాబులు= కంసాలులు 1. అగ్ని, 2. వాయువు, 3. సూర్యుడు.) కాళ్ళు లేవు రెండు సేతుల్లేవూ 5. కాళ్ళు చేతులు లేని షరాబు తెచ్చిరి మూడు కాసూలొకటి( త్రిదండాలు 1. వాగ్దండము (మౌనము), 2. మనోదండము (ఆశ లేకుండుట), 3. కాయదండము (స్వధర్మాచరణము)) వొలాల్లొల్లదూ రెండు సెల్లాసెల్లవు ( త్రిదండాలకు ఈలోకంలో చెల్లుబాటు లేదని భావం) 6. ఒల్లాసెల్లని కాసులు తీసుకు ఇజయనగరం ఊరికిబోతె ఒట్టి ఊ రేగాని ఊళ్ళో జనం లేరు ( విజయ అనగా మిక్కిలి గెలుపు. సహస్రార చక్ర భేదనమనే ఊరు. ఈలోకంలో చాలామంది దృష్టిలో పనికిరాని ఆ త్రిదండాలను ఆచరించి ఉత్తమ యోగాభ్యాసంతో ఆ సహస్రార చక్ర భేదనమనే ఊరుకు వెళదామని చూస్తే ఆ ఊరు చేరిన వారు లేరు. యోగులెవరు లేరని భావం) 7. జనం లేని ఊల్లోను ఉండిరి ముగ్గురు కుమ్మల్లొకడికి(త్రికాలాలు 1. భూతకాలము, 2. భవిష్యత్కాలము, 3. వర్తమానకాలము.) తల లేదు - రెండు కి మొలాలేదు ( ఉత్తమ యోగాభ్యాసము చేసే వారు ఎవరూ లేకపోయినా తలా మొలా లేని- అనగా ఆకారం లేని త్రికాలాల కుమ్మర్లు వస్తూనే ఉంటారని భావం. ) 8. తల మొల లేని కుమ్మర్లు చేసి రిమూడు భాండాలొకటికి(1. భూలోకము, 2. స్వర్గలోకము, 3. పాతాళ లోకము.) అంచులేదూ . రెంటికి అడుగు లేదు ( కాలం సృష్టించిన లోకాలకు అంచులేదు. అడుగు లేదు.) 9. అంచు అడుగు లేని భాండాల్లో ఉంచిరి మూడు గింజలొకటి ( త్రిదోషాలు శ్లేష్మం, పిత్తం, వాతం.) ఉడకా ఉడక దు రెండు మిడకామిడకావూ (ఈలోకాలలో జీవులతో ఆడుకోవటానికి కాలం శ్లేష్మం, పిత్తం, వాతం అను మూడు గింజలను ప్రతి జీవిలోను ప్రవేశపెట్టింది) 10. ఉడకని మిడకని మెతుకులు తినుటకు వచ్చిరి ముగ్గురు సుట్టాలొకడికి (1. మనస్సు, 2. వాక్కు, 3. కర్మ. త్రికరణాలు) అంగు ళ్లేదూ రెండు మింగు ళ్లేదూ (శ్లేష్మం, పిత్తం, వాతం అను అనువాటిని త్రికరణాలు జీవుల చేత అను భవింపచేస్తున్నాయి) 11. అంగుడుమింగుడు(= లోకుత్తుక) లేని సుట్టాలు తెచ్చిరి మూడు సెల్లాలొకటి (1. ధర్మము, 2. అర్థము, 3. కామము.-త్రిగణము) సుట్టు లేదు , రెండు మద్దెలేదు . (అంచుల్లేని సన్నని బట్టను సెల్లా అంటారు. 1. ధర్మము, 2. అర్థము, 3. కామము.-త్రిగణములు అటువంటివి సెల్లాలు. వీటిని తెచ్చిన వారు త్రికరణాలు. 1. ధర్మము, 2. అర్థము, 3. కామములకు చుట్టూలేదు. అనగా ఒక పరిధిలేదు. మధ్య లేదు. )

Unknown said...

దన్యోస్మి

David luka said...

http://smarana-bharathi.blogspot.com/2019/09/blog-post.html?m=1

అనుసరించువారు