ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

మళ్ళీ వస్తున్న తెలుగు పరిశోధన

పునరను సంధానం 
 తెలుగువారికి సంస్కృతాంధ్ర గ్రంథాలను ఉచితంగా అందిస్తూ వచ్చిన తెలుగు పరిశోధన గత కొన్ని మాసాలుగా మూసి ఉంచడం వల్ల పుస్తకాభిమానులకు నిరాశ కలిగించింది. ఇక ఆ బెంగ అవసరం లేదు. తెలుగు పరిశోధన త్వరలోనే మళ్ళీ మీ ముందుకు రాబోతుంది. ఇదివరకటిలాగానే మీరందరూ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. మీ అభిమానమే మాకు ఊపిరి, ఉత్సాహం........ మీ అందరి అండ ఉంటే అదే మాకు పది వేలు.

9 comments:

అనుసరించువారు