ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

రావూరి భరద్వాజ కు జ్ఞానపీఠ్ Gnana Peeth Award to Ravuri Bharadvaj

రావూరి భరద్వాజ కు జ్ఞానపీఠ్
 Gnana Peeth Award to Ravuri Bharadvaj
రావూరి భరద్వాజ కు జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం ప్రకటించబడింది. వారు వ్రాసిన పాకుడురాళ్ళు నవలకు ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించారు. తెలుగువారికి అందిన మూడవ జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం ఇది. ఈ సందర్భంగా తెలుగువారందరికీ శుభాభినందనలు. ఇది తెలుగువారందరికీ గర్వకారణం.

ఈ సందర్ంగప్రస్తుతం అంతర్జాలంలో లిస్తున్నారి సాహిత్యం .....

1.ోకం కోస 
2. ఉన్ని-ఊహించేద 
3.ద్మవ్యూహ 
4. ంతి 
5. క్తీర్ 

2 comments:

అనుసరించువారు