ఇక్కడ వెతకండి

Widgets

Dr.అంబడిపూడి నాగభూషణం రచనలు Dr.Ambadipudi Nagabhushanam

Dr.అంబడిపూడి నాగభూషణం రచనలు Dr.Ambadipudi Nagabhushanam


ప్రసిద్ధ వ్యాకరణశాస్త్ర పండితులు, భాషాశాస్త్రవేత్త, ఆచార్యులు అంబడిపూడి నాగభూషణంగారి వ్యాకరణ రచనలు లభిస్తున్నాయి. వాటిని చదవడంవల్ల మన భాషా జ్ఞానం పెరుగుతుంది. చక్కని సంప్రదింపు గ్రంథాలు. దిగుమతి చేసుకుని, ఆనందించండి.


 1. ప్రౌఢవ్యాకరణ దిగ్దర్శిని
 2. బాలవ్యాకరణ సూక్తులు ౧
 3. బాలవ్యాకరణ సూక్తులు ౨
 4. బాలవ్యాకరణసూక్తులు 
 5. బాలవ్యాకరణము -అర్థదీపికావ్యాఖ్య
 6. బాలప్రౌఢవ్యాకరణ దిగ్దర్శిని
 7. ద్రుతస్వరూపాన్వేషణము
 8. ద్రుతప్రకృతికావలోకనము
 9. ద్రుతకార్యానుశీలనము
 10. బాలవ్యాకరణ వికాస వివేచనము
 11. త్రిలింగశబ్దానుశాసనము
 12. సారస్వత త్రిలింగ శబ్దానుశాసనము
 13. ప్రౌఢవ్యాకరణ వ్యాఖ్యానుశీలనము ౧
 14. ప్రౌఢవ్యాకరణ వ్యాఖ్యానుశీలనము ౨
 15. ఆంధ్రశబ్దకౌముది వ్యాఖ్య
 16. బార్హస్పత్యసూత్రాణి వ్యాఖ్య

4 comments:

అనుసరించువారు